Katedra Psychiatrii


Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i mieści się w budynku Katedry Psychiatrii UMW przy Wybrzeżu Pasteura 10.
 
Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki, terapii i rehabilitacji adresowane do osób dorosłych z następującymi problemami psychicznymi:
- zaburzenia psychotyczne (schizofrenia),
- zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
- zaburzenia nerwicowe,
- problemy adaptacyjne i osobowościowe,
- zaburzenia funkcji poznawczych o różnej etiologii.
 
 
Zasady przyjęcia pacjenta do Oddziału

 
Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza innej specjalności. W celu oceny wskazań do przyjęcia na oddział wymagana jest konsultacja z dr Moniką Kantorską-Janiec, zastępcą Kierownika Oddziału.
Wizyta kwalifikująca do przyjęcia na oddział odbywa się w ramach  Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego. Termin wizyty należy ustalić w rejestracji pod nr telefonu: 71 784 16 10.
 
 
Zasady i przebieg terapii
 
Terapia w Oddziale jest refundowana przez NFZ i trwa, w zależności od wskazań terapeutycznych, do  2 miesiący. Opiera się na współpracy specjalistów w zakresie psychiatrii, psychologów, terapeutów zajęciowych i dyplomowanych pielęgniarek. Obejmuje diagnostykę psychiatryczną i ogólnomedyczną oraz leczenie farmakologiczne i oddziaływania psycho- i socjoterapeutyczne, indywidualne i grupowe.
Każdy pacjent pozostaje pod opieką specjalisty psychiatry, który ustala przebieg leczenia farmakologicznego. Raz w tygodniu odbywa się wizyta lekarska, w czasie której pacjent konsultowany jest przez cały zespół terapeutyczny.
Warunkiem pobytu w Oddziale jest przyjęcie i stosowanie się do kontraktu terapeutycznego, tj. przyjmowanie leków zgodnie z ordynacją, obecność na zajęciach terapeutycznych oraz gotowość do mówienia o sobie i słuchania innych, a także zaangażowanie w sprawy organizacyjne Oddziału zgodnie z przyjętym regulaminem, z którym pacjent zapoznaje się w dniu przyjęcia.
Do zajęć nie trzeba się przygotowywać. Podstawowym ich założeniem jest spontaniczność wypowiadania się w ramach określonych przez zasady terapii. Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00.
 
 
Metody leczenia

 
Leczenie farmakologiczne prowadzone jest zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry, stosownie do indywidualnych potrzeb pacjenta, z uwzględnieniem aktualnych standardów medycznych. 
 
Psychoterapia i socjoterapia stanowią istotną część oddziaływań terapeutycznych w Oddziale i obejmują:

- psychoterapię grupową,
- terapię indywidualną,
- terapię rodzin,
- zajęcia rehabilitacyjne mające na celu usprawnianie funkcji poznawczych, dla osób z zaburzeniem funkcji poznawczych,
- psychoedukację dla pacjentów i ich rodzin,
- muzykoterapię, choreoterapię, terapię sztuką, ogrodoterapię, relaksację i inne.

Terapia grupowa prowadzona jest w koncepcji behawioralno-poznawczej, zorientowanej na praktyczne ćwiczenie konkretnych umiejętności interpersonalnych. Spotkania odbywają się w około 20-osobowych grupach i mają charakter otwarty co oznacza, że w miejsce osób wypisywanych z oddziału do grupy dołączają nowi pacjenci.
 
Terapia indywidualna ukierunkowana jest na omawianie indywidualnych problemów pacjenta.  
 
Udział w terapii oznacza dla pacjenta aktywną pracę ukierunkowaną na:
- budowanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- wzmacnianie indywidualnych zasobów radzenia sobie z chorobą i osobistymi problemami,
- uczenie się nowych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz
  negatywnymi emocjami,
- trening umiejętności psychologicznych, takich jak ekspresja emocji, radzenie sobie ze stresem, nauka asertywności, itp.,
- szeroko pojętą aktywizację, 
- rozwój intelektualny i kulturalny.
 
 
Zachęcamy uczestników terapii do aktywnej pracy własnej, podejmowania osobistego wysiłku na rzecz polepszenia kondycji zdrowotnej.  
 
 
 
Dydaktyka

 
Placówka ma charakter naukowo-dydaktyczny. Poza pracą kliniczną na rzecz chorych w Oddziale prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz English Division. Prowadzona jest też dydaktyka podyplomowa w zakresie psychiatrii, realizowana w formie specjalizacji i staży klinicznych dla lekarzy rezydentów, lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i neurologii oraz psychologów. W niektórych zajęciach terapeutycznych mogą zatem uczestniczyć studenci medycyny i nauk pokrewnych oraz osoby przebywające na stażu. Pacjenci Oddziału zapraszani są również do rozmów ze studentami. 
 
 
 
Personel Oddziału
 
Kierownik Oddziału
prof. dr hab. n. med.  Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra
 
Psychiatrzy
dr n. med. Monika Kantorska-Janiec, specjalista psychiatra – Koordynator Oddziału Klinicznego Dziennego Pssychiatrycznego Ogólnego
dr n. med. Elżbieta Trypka, specjalista psychiatra
 
Psycholodzy
dr n. med. Sylwia Chładzińska-Kiejna, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Katarzyna Wiśniewska, psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystawa Psychiatrycznego) 

Terapeuci zajęciowi
Lidia Kurczaba, terapeuta zajęciowy (urlop macierzyński)
mgr Antonina Mamet, muzykoterapeuta, psychoterapeuta
mgr Anna Przeklasa, terapeuta zajęciowy
Kamila Kozioł, terapeuta zajęciowy


Pielęgniarka
mgr Julia Houszka, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego